Organizace přijímacích zkoušek, doklad o negativním výsledku antigenního testu

27. 4. 2021

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Toto potvrzení střední škola nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

 • Uchazeči o střední vzdělávání škola umožní osobní přítomnost na přijímacích zkouškách pouze pokud
 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle písm. b. může uchazeč nahradit

 1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (doklad vydává dětský lékař),
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Před vstupem do školy musí uchazeč předložit jeden z výše uvedených dokladů. Bez příslušného dokladu nemůže být žák vpuštěn do školy. Do budovy školy nebudou vpuštěni rodiče.

Podrobněji viz Mimořádné opatření MZDR, dodatek MŠMT, Ochrana zdraví SŠ z 6. 4. 2021.

 • Další organizační záležitosti
 1. Prosíme uchazeče, aby do školy přicházeli v čase uvedeném na 1. straně pozvánky. Zabrání se tak nežádoucímu shluku uchazečů před vstupem do školy. Pro pohyb venku je nezbytné dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
 2. Upozorňujeme uchazeče a jejich rodiče, že ulice Gustava Klimenta je z důvodu rekonstrukce uzavřena a nelze na ni vjet a zaparkovat.
 3. Doporučujeme uchazečům, aby si na přijímací zkoušky vzali dostatek tekutin a svačinu (bufet v budově školy není z epidemiologických důvodů otevřen)
 4. Testy z anglického jazyka nejsou součástí přijímací zkoušky, slouží k rozdělení přijatých uchazečů do skupin. Testy z AJ skončí přibližně ve 13.45 hod.
 5. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Přejeme vám hodně úspěchů při přijímacích zkouškách, při řešení testů z matematiky a českého jazyka.

Vedení školy

Související články


« zpět