Školská rada

Školská rada je důležitým orgánem, který dohlíží na fungování školy. Jsou do ní voleni rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pracovníci školy, vždy na 3 roky. V pravomoci rady zřízené podle školského zákona je schvalovat návrh rozpočtu školy, výroční zprávu o činnosti školy,  zprávu  o  hospodaření školy, školní  řád.  Podílí se  na  zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Pokud se o dění ve škole zajímáš, můžeš do školské rady kandidovat. Než budou vypsány volby na uvolněná místa, sleduj aspoň práci svých kolegů.

Současné složení školské rady

Zástupci jmenováni zřizovatelem

  • Mgr. Miroslav Trykar
  • Mgr. Iva Dedková, Ph.D.

Zástupci zvoleni za pedagogické pracovníky

  • Mgr. Hana Gardner
  • Mgr. Renata Poloková

Zástupci zvoleni za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

  • MUDr. Květoslava Kacířová
  • Mgr. Michaela Turčíková

Kontakt: skolskarada@jazgym.cz

Aktuální příspěvky

Dokumenty týkající se Školské rady v aktuálním období.

Starší příspěvky

Dokumenty týkající se Školské rady za minulá období.