Bilingvní a cizojazyčná výuka

Zhodnocení projektu „Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky“ na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida ve šk. roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 byla Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida poskytnuta statutárním městem Ostrava neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO v celkové výši 313 tis. Kč pro období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022. Větší část finančních prostředků byla použita na odměny učitelů, kteří realizovali bilingvní výuku (francouzský dějepis, francouzský zeměpis, Hv ve francouzštině) a na předplatné cizojazyčných časopisů. Dále byla dotace využita (132 tis. Kč) na úhradu části poplatku za mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku žáka SŠ na úrovni B2 a vyšší podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který si hradili žáci. V letošním školním roce jazykovou zkoušku na úrovni B2 – C1 vykonalo úspěšně 90 žáků.

Kromě běžné výuky učitelé cizích jazyků propagují jazykovou výuku na našem gymnáziu formou prezentací, workshopů, prostřednictvím vlastních jazykových projektů či soutěží na základních školách. Na recipročních pobytech žáků „francouzských“ tříd na partnerské škole v Limoges nebo na zahraničních jazykových zájezdech v Anglii, Německu či Rakousku reprezentují zvláště Ostravu a Moravskoslezský kraj a také Českou republiku.

Na podzim 12. listopadu 2021 naši školu v rámci své dvoudenní cesty do Ostravy navštívil velvyslanec Francie v České republice pan Alexis Dutertre, spolu s dalšími vzácnými hosty, s panem Stanislasem Mrózkem, ředitelem Francouzského institutu v Praze a kulturním radou francouzského velvyslanectví, a s paní Denisou Pánkovou-Schránilovou, atašé pro decentralizovanou spolupráci. Při této příležitosti pan velvyslanec slavnostně předal naší evropské sekci významné ocenění LabelFrancEducation, pečeť kvality pro školy s bilingvním vzděláváním ve francouzštině. Toto ocenění nám bylo uděleno na další tři roky a zároveň bylo rozšířeno o jeden ročník; v současnosti se pečeť kvality LabelFrancEducation vztahuje na 2. až 6. ročník šestiletého vzdělávání našeho gymnázia. Poté se pan velvyslanec setkal se studenty tříd 5. E a 6. E. Žáci se mohli mimo jiné dovědět zajímavosti o práci a poslání velvyslance, o předsednictví Francie a České republiky v Evropské unii v roce 2022 nebo se zapojit do diskuse o postavení francouzštiny ve strukturách Evropské unie po Brexitu. Studentka Natálie Machková z 5. E převzala při této slavnostní příležitosti cenu za 2. místo v prestižní mezinárodní soutěži Concours des Jeunes Plumes francophones 2021.

Vyučující francouzského jazyka se ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Ostravě podílejí na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z francouzštiny (DELF scolaire) na úrovni A1 – C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2021/2022 vykonalo tuto zkoušku celkem 11 žáků, a to 2 žáci na úrovni B1, 4 žáci na úrovni A2 a 5 žáků na úrovni B2.

Díky vysoké úrovni výuky francouzského jazyka se naši žáci i letos účastnili olympiády ve francouzském jazyce pro nižší i vyšší ročníky gymnázia, kde v krajském kole obsadili dvě 1. místa a 4. místo a v národním kole se jedna z žákyň umístila na 6. místě. Studenti se také zapojili do překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity a národního kola Soutěže v hlasitém čtení francouzské poezie.

Školu prostřednictvím dalších aktivit ve francouzštině významně reprezentují někteří studenti. Eva Réznerová, žákyně 5. ročníku šestiletého oboru se aktivně účastnila v projektu „Simulace zasedání evropského parlamentu“ (v roli předsedkyně politického uskupení), který byl organizovaný prestižní francouzskou školou SciencesPo a Francouzským institutem v Praze. V rámci Studentské vědecké konference pořádané katedrou romanistiky Ostravské univerzity vystoupila také se svou prezentací ve francouzštině „Mají muži a ženy stejné příjmy?“. Po absolvování pracovní stáže v Bretani, jako jedna z osmi studentů, Eva seznámila veřejnost se svými zkušenostmi ze stáže v rámci akce „Bretaňský večer“ pořádané v ostravském centru PANT. Mezi její další aktivity patří také spolupráce se Střední školou společného stravování v Ostravě-Hrabůvce, kde se podílela na komentované prohlídce Ostravy během výměnného pobytu francouzských studentů a účastnila se dvou víkendových workshopů s těmito studenty.

V březnu 2022 Francouzská sekce uspořádala ke Dni frankofonie 4. ročník mezinárodní výtvarné soutěže s názvem „Imprese – vycházející slunce“, protože tento obraz fr. malíře Clauda Moneta slaví 150 let své existence. Soutěže se zúčastnilo 47 škol s 1300 pracemi nejen žáků z ČR, ale také z Francie. Vernisáže se zúčastnil ředitel Aliance française F. Brossollet a videopozdrav zaslal ředitel Francouzského institutu v Praze a Rada pro kulturu a spolupráci velvyslanectví Francie v České republice S. Mrozek. (Více informací na webu školy.)

Na letní pracovní stáže do francouzské Bretaně koncem června odletělo 10 našich žáků, kteří stráví celé prázdniny ve francouzském prostředí a budou pomáhat v městských informačních centrech, půjčovně koloběžek, v kempech, v restauracích atd. Zde si budou vylepšovat své jazykové kompetence a zároveň si vyzkouší, jaké je to být delší dobu bez přímého kontaktu se svou nejbližší rodinou. Ze zkušenosti víme, že se žáci z těchto stáží vracejí s větším sebevědomím, ať už se to týká ovládání francouzštiny, či samostatnosti.

V oblasti francouzského jazyka studují 4 z našich žákyň v zahraničí – ve Francii. Jedna žákyně úspěšně ukončila ročník studia v programu „Rok ve Francii“, další žákyně bude pokračovat ve studiu v lyceu ve francouzském městě Annecy. Dvě žákyně úspěšně ukončily první ročník prestižní vysoké školy SciencesPo ve francouzském Dijonu.

Z výše uvedených informací je zřejmé, že finanční podpora výuky především francouzského jazyka ze strany Statutárního města Ostrava je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá v podpoře učitelů francouzského jazyka, v přípravě žáků a podpoře aktivit, které pro žáky připravujeme. Touto cestou bychom chtěli poděkovat statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou dotaci, díky které se nám daří rozvíjet cizojazyčnou a bilingvní výuku na naší škole.

Ing. Monika Kocháňová, ředitelka
e-mail: kochanovam@jazgym.cz
tel.: 734 412 664