Pokusné ověřování kombinované výuky

Škola je zapojena do projektu Pokusné ověřování kombinované výuky (dále jen PO KV) podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., č. j. MSMT-34023/2020-1, ve znění Dodatku č. 1 (č. j. MSMT-34023/2020-1) a dodatku č. 2 (č. j. MSMT-18149/2021-1) a Dodatku č. 3 (č. j. MSMT-1036/2022-25).

Cílem projektu je ověřit možnosti jiné než klasické organizace výuky a ověřit volbu obsahu a metod pro kombinovanou výuku, která by mohla po ukončení projektu rozšířit současnou vzdělávací nabídku škol.

Součástí projektu je zavedení činnostního učení, podpora samostatnosti žáků, podpora jejich schopnosti dobře si zorganizovat svůj čas pro studium a podpora práce ve dvojicích či skupinách. Chceme žáky připravit na reálný život, ve kterém v budoucnu obstojí jen člověk se schopností efektivně pracovat samostatně, a v případě potřeby ve skupině či v týmu – to vše za využití nejmodernějších technologií.

Pokusné ověřování poskytne výstupy, které ukáží, zda lze kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání dosáhnout stejných výsledků jako v prezenční formě.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida se zapojilo do projektu s cílem využít zkušeností s distanční výukou v covidových letech 2020–2021 a uplatnit příležitosti této formy pro zvýšení efektivity vzdělávání. Škola pravidelně komunikuje s MŠMT a bude reflektovat klady i zápory, které nový způsob výuky přinese. MŠMT plánuje ukončit pokusné ověřování kombinované výuky dnem 30. 9. 2025.

Pokusné ověřování kombinované výuky započne od 2. pololetí šk. roku 2023/2024. Rozvržení kombinované výuky naleznete v tabulce (PDF).

Podrobnosti ke kombinované výuce na gymnáziu jsou uvedeny v dodatku školního řádu, který schválila školská rada dne 23. 10. 2023.

Další dokumenty MŠMT spojené s pokusným ověřováním kombinované výuky na našem gymnáziu:

Ing. Monika Kocháňová
ředitelka