Maturita

Maturitní zkouška (MZ) v jarním a podzimním termínu roku 2024 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Zkoušky společné a profilové části MZ v jarním a podzimním termínu roku 2024 může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcí vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek 1 – Změna způsobu a podmínek konání společné a profilové maturitní zkoušky – čtyřletý obor
Dodatek 1 – Změna způsobu a podmínek konání společné a profilové maturitní zkoušky – šestiletý obor

Společná (státní) část maturitní zkoušky

Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše ze 2 nepovinných zkoušek viz https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti.

Povinné zkoušky společné části MZ

Žák koná 2 povinné zkoušky formou didaktického testu z:

 • českého jazyka a literatury;
 • cizího jazyka, nebo matematiky.

Nepovinné zkoušky společné části MZ

Žák koná nepovinné zkoušky formou didaktického testu z nabídky:

 • cizí jazyk, nebo matematika, popř. matematika rozšiřující.

Didaktický test z ČJL trvá 75 minut, didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Didaktický test z nepovinného předmětu matematika rozšiřující trvá 150 minut.

Didaktické testy budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat z nabídky následujících jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou v jarním termínu konat dle jednotného schématu od 2. do 7. května 2024.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilových částí MZ v jarním a podzimním termínu roku 2024

 • Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou uveřejněna v dubnu 2024

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 3–4 povinných zkoušek a nejvýše ze 2 nepovinných zkoušek.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ dle § 79 odst. 3 školského zákona stanoví ředitelka školy.

Povinné zkoušky profilové části mz

VARIANTA A

 • Ve společné části MZ si žák zvolil DT z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (z 1. cizího jazyka, nebo z dalšího cizího jazyka).

Povinnými 4 zkouškami jsou:

 • český jazyk a literatura;
 • první cizí jazyk (tzv. profilový jazyk);
 • další dvě zkoušky si žák volí z nabídky povinných a nepovinných zkoušek. (Pokud si žák zvolil DT z dalšího cizího jazyka, musí si tento jazyk zvolit v profilové části MZ.)

VARIANTA B

 • Ve společné části MZ si žák zvolil DT z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Povinnými 3 zkouškami jsou:

V této VARIANTĚ B si žák NEMŮŽE nahradit zkoušku z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka, protože nekoná 4 povinné profilové zkoušky.

Nepovinné zkoušky profilové části mz

Nejvýše 2 nepovinné zkoušky žák volí z nabídky.

Profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanoví ředitelka školy seznam literárních děl.

Ostatní (kromě ČJL a CJ) povinné i nepovinné zkoušky profilové části MZ mají formu ústní zkoušky před maturitní komisí. Pro každý předmět zveřejní ředitelka školy 20–30 témat.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Žák může dále v rámci profilové MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí se konají v období od 16. května do 10. června 2024.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

V návaznosti na novelizovanou změnu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 81, odst. 6, stanovila ředitelka školy nahrazení jedné ze čtyř povinných zkoušek, popř. jedné ze dvou nepovinných zkoušek, a to zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka, kterou žák doloží jazykovým certifikátem včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, minimálně však na úrovni B2 nebo úrovni vyšší u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo vyšší u 2. cizího jazyka Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. (Jazyková úroveň je stanovena Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia: pro 1. cizí jazyk je stanovena jazyková úroveň B2 a pro další cizí jazyk úroveň B1.)

Profilová zkouška z ČJL

Ústní zkouška z ČJL před zkušební maturitní komisí:

 • Pro ústní zkoušku z ČJL určí ředitel školy maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
 • Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba: Seznam literárních děl JGPT k ústní zkoušce z ČJL pro MZ 2024.
 • Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem: Kritéria pro sestavení seznamu pro MZ 2024.
 • Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá seznam svému vyučujícímu ČJL do 27. března 2024 pro jarní zkušební období a do 21. června 2024 pro podzimní zkušební období. (Neodevzdá-li žák do uvedeného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu.)
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
 • Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Profilová zkouška z cizího jazyka

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí:

 • Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy stanoví 20 až 30 témat.
 • Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
 • Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Důležité termíny

Termín Činnost
do 1. září 2023 zpřístupnění školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušky SČ MZ z ČJL (nejméně 60 literárních děl)
do 1. září 2023 ŘŠ určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ (včetně formy a témat jednotlivých zkoušek)
do 30. listopadu 2023 odevzdání přihlášky k MZ v jarním období
do 27. března 2024 stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné i profilové části MZ
do 27. března 2024 žák odevzdá ŘŠ vlastní seznam 20 literárních děl
do 27. března 2024 žák podává ŘŠ písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované jazykové zkoušky; 1. cizí jazyk – min. úroveň B2; 2. cizí jazyk – min. úroveň B1
středa 3. dubna 2024 písemná práce z českého jazyka
čtvrtek 4. dubna 2024 písemná práce z 1. cizího jazyka
pátek 5. dubna 2024 písemná práce z 2. cizího jazyka

čtvrtek 2. května – úterý 7. května 2024

dle jednotného schématu

Společná část MZ – didaktické testy z českého jazyka, cizího jazyka, nebo matematiky, případně matematiky rozšiřující
20.–31. května 2024 Profilová část MZ – ústní zkoušky

Opravný – náhradní termín MZ ve školním roce 2023/2024

Termín Činnost
do 21. června 2024 odevzdání přihlášky k MZ v náhradním nebo v opravném termínu v podzimním období
do 28. června 2024 žák odevzdá ŘŠ vlastní seznam 20 literárních děl
do 28. června 2024 žák podává ŘŠ písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované jazykové zkoušky (pokud tak neučinil v jarním období); 1. cizí jazyk – min. úroveň B2; 2. cizí jazyk – min. úroveň B1
do 25. srpna 2024 stanovení konkrétních termínů písemných prací a ústních zkoušek profilové části MZ a didaktických testů společné části MZ
2. září – 10. září 2024 Společná část MZ v podzimním termínu – didaktické testy z českého jazyka, cizího jazyka, nebo matematiky, případně matematiky rozšiřující
2. září – 20. září 2024 Profilová část MZ v podzimním termínu – ústní zkoušky