Maturita

Maturitní zkouška (MZ) ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcí vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek 1 - Změna způsobu a podmínek konání společné a profilové maturitní zkoušky - čtyřletý obor
Dodatek 1 - Změna způsobu a podmínek konání společné a profilové maturitní zkoušky - šestiletý obor

Společná (státní) část maturitní zkoušky

Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše ze 2 nepovinných zkoušek viz https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti.

Povinné zkoušky společné části MZ

Žák koná 2 povinné zkoušky formou didaktického testu z:

  • českého jazyka a literatury;
  • cizího jazyka, nebo matematiky.

Nepovinné zkoušky společné části MZ

Žák koná nepovinné zkoušky formou didaktického testu z nabídky:

  • cizí jazyk, nebo matematika, popř. matematika rozšiřující.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat z nabídky následujících jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021: https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 4 povinných zkoušek a nejvýše ze 2 nepovinných zkoušek.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ dle § 79 odst. 3 školského zákona stanoví ředitelka školy.

Povinné zkoušky profilové části mz

Povinnými 4 zkouškami jsou:

Nepovinné zkoušky profilové části mz

Nejvýše 2 nepovinné zkoušky žák volí z nabídky.

Profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanoví ředitelka školy seznam literárních děl.

Ostatní povinné i nepovinné zkoušky profilové části MZ mají formu ústní zkoušky před maturitní komisí. Pro každý předmět zveřejní ředitelka školy 20–30 témat. V návaznosti na novelizovanou změnu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 81, odst. 6, stanovila ředitelka školy nahrazení jedné ze čtyř povinných zkoušek, popř. jedné ze dvou nepovinných zkoušek, a to zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka, kterou žák doloží jazykovým certifikátem včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, minimálně však na úrovni B2 nebo úrovni vyšší u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo vyšší u 2. cizího jazyka Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Důležité termíny

Termín Činnost
do 30. září 2020 zpřístupnění školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušky SČ MZ z ČJL (nejméně 60 literárních děl)
do 31. října 2020 ŘŠ určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ (včetně formy a témat jednotlivých zkoušek)
do 30. listopadu 2020 odevzdání přihlášky k MZ v jarním období
do 31. března 2021 stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné i profilové části MZ; žáci odevzdají ŘŠ vlastní seznam 20 literárních děl
do 31. března 2021 žák podává ŘŠ písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované jazykové zkoušky; 1. cizí jazyk – min. úroveň B2; 2. cizí jazyk – min. úroveň B1
duben 2021 písemná práce z českého jazyka a literatury
duben 2021 písemná práce z cizího jazyka – z tzv. 1. cizího jazyka (profilového)
duben 2021 písemná práce z cizího jazyka – tzv. 2. cizího jazyka
duben 2021  písemná práce z cizího jazyka – tzv. 3. cizího jazyka
3. května – 7. května 2021 Společná část MZ – didaktické testy z českého jazyka, cizího jazyka, nebo matematiky, případně matematiky rozšiřující
17. května – 24. května 2021 Profilová část MZ – ústní zkoušky

Opravný – náhradní termín MZ 2020

Termín Činnost
do 25. června 2021 odevzdání přihlášky k MZ v náhradním nebo v opravném termínu v podzimním období
do 25. srpna 2021 stanovení konkrétních termínů písemných prací a ústních zkoušek profilové části MZ a didaktických testů společné části MZ
do 30. června 2021 žák odevzdá ŘŠ vlastní seznam 20 literárních děl
do 30. června 2021 žák podává ŘŠ písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované jazykové zkoušky (pokud tak neučinil v jarním období); 1. cizí jazyk – min. úroveň B2; 2. cizí jazyk – min. úroveň B1
1. září – 10. září 2021 Společná část MZ – didaktické testy z českého jazyka, cizího jazyka, nebo matematiky, případně matematiky rozšiřující
1. září – 20. září 2021 Profilová část MZ – ústní zkoušky

V Ostravě 26. října 2020


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka