Informace o přijímacím řízení na 6letý a 4letý obor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida

V rámci přijímacího řízení na JGPT do šestiletého oboru a čtyřletého oboru budou uchazeči o studium konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium – 1. cizí jazyk anglický 4 roky denní 60 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem anglickým

79-41-K/41 Gymnázium – 1. cizí jazyk německý

4 roky denní 30 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem německým
79-41-K/61 Gymnázium 6 let denní 30 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem francouzským

Termíny přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny dva termíny (§ 60c odst. 1 ŠZ).

Čtyřleté gymnázium

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Šestileté gymnázium

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Náhradní termíny

Náhradní termíny (pro všechny obory) pro uchazeče, kteří svou neúčast v řádném termínu (např. z důvodu nemoci) písemně omluví (do 3 dnů po termínu zkoušky):

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se pro 1. kolo přijímacího řízení uchazeči podávají do 20. února 2024.

Nově si může uchazeč podat 3 přihlášky na střední školu.

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a novela školského zákona je nyní v procesu schvalování. Plánovaná platnost od 1. 1. 2024.

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu u oboru 79-41-K/41 nebo 79-41-K/61 Gymnázium není nutný!
 • Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 3 školy/obory vzdělání.
 • Školy/obory vzdělání se na všech třech přihláškách musí být uvedeny ve stejném pořadí.
 • Po uzávěrce přihlášek budou uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče doporučenou poštou (příp. do osobní datové schránky) zaslány informace týkající se organizace 1. kola přijímacího řízení na JGPT, včetně pozvánky ke zkoušce a kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy nejpozději 14 dnů před termínem konaní zkoušky.
 • Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků.
 • Uchazečům s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek (žákům se speciálními vzdělávacími potřebami) budou podle § 60b odst. 4 školského zákona přizpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení předloženého nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek.
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se podle § 20 odst. 4 školského zákona na jejich žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.
 • Ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu prijimacky.cermat.cz.
 • Tiskopisy přihlášky jsou k dispozici stránkách MŠMT.
 • Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u uchazeče ověří rozhovorem.
 • Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., tj. doklad o dočasné ochraně.
 • Podrobnější informace: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Lex_Ukrajina/OOP_Lex_Ukrajina_27-10-2022.pdf
 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: bude doplněno.
 • Kritéria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2024/2025: bude aktualizováno do 31. 1. 2024.
 • Jednotné zkušební schéma: bude aktualizováno
 • Formulář přihlášky ke studiu: bude aktualizován MŠMT
 • Další informace k přijímacímu řízení budou teprve aktualizovány: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • Návratka pro uchazeče – volba druhého cizího jazyka a HV/VV ve školním roce 2024/2025: bude aktualizováno

Obsah a forma didaktických testů

Centrálně zadávané jednotné testy do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).

Český jazyk a literatura

 • max. 50 bodů, 60 minut;
 • povolené pomůcky: černě nebo modře píšící propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně);
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.

Matematika a její aplikace

 • max. 50 bodů, 70 minut;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka (viz výše);
 • kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou zakázané;
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

Testy z předchozích let, ilustrační testy