Informace o přijímacím řízení na 6letý a 4letý obor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida

V rámci přijímacího řízení na JGPT do šestiletého oboru a čtyřletého oboru budou uchazeči o studium konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

Kód a název oboru Délka vzdělávání Forma vzdělávání Počet uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium 4 roky denní 90 uchazečů, z toho
 • 60 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem anglickým,
 • 30 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem německým.
79-41-K/61 Gymnázium 6 let denní 30 uchazečů

Termíny přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny dva termíny (§ 60c odst. 1 ŠZ).

Čtyřleté gymnázium

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 – ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí,
2. termín: pátek 14. dubna 2023 – ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.   

Šestileté gymnázium

1. termín: pondělí 17. dubna 2023 – ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí,
2. termín: úterý 18. dubna 2023 – ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.   

Náhradní termíny

Náhradní termíny (pro všechny obory) pro uchazeče, kteří svou neúčast v řádném termínu (např. z důvodu nemoci) písemně omluví (do 3 dnů po termínu zkoušky):

1. termín: středa 10. května 2023 – ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí,
2. termín: čtvrtek 11. května 2023 – ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.

 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají osobně na sekretariátě JGPT nebo prostřednictvím pošty do 1. března 2023.
 • Přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem.
 • Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 školy/obory vzdělání.
 • Školy/obory vzdělání se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí.
 • Po uzávěrce přihlášek budou uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče doporučenou poštou (příp. do osobní datové schránky) zaslány informace týkající se organizace 1. kola přijímacího řízení na JGPT, včetně pozvánky ke zkoušce a kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy nejpozději 14 dnů před termínem konaní zkoušky.
 • Jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Uchazeči se do celkového  hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků.
 • Uchazečům s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek (žákům se speciálními vzdělávacími potřebami) budou podle § 60b odst. 4 školského zákona přizpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení předloženého nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek.
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se podle § 20 odst. 4 školského zákona na jejich žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.
 • Ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu prijimacky.cermat.cz.
 • Tiskopisy přihlášky jsou k dispozici na stránce Přihláška ke studiu nebo na stránkách MŠMT.
 • Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u uchazeče ověří rozhovorem.
 • Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., tj. doklad o dočasné ochraně.
 • Podrobnější informace: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Lex_Ukrajina/OOP_Lex_Ukrajina_27-10-2022.pdf

Obsah a forma didaktických testů

Centrálně zadávané jednotné testy do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).

Český jazyk a literatura

 • max. 50 bodů, 60 minut;
 • povolené pomůcky: černě nebo modře píšící propisovací tužka (nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně);
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.

Matematika a její aplikace

 • max. 50 bodů, 70 minut;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka (viz výše);
 • kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou zakázané;
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

Testy z předchozích let, ilustrační testy