COVID-19

Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 hodin třídnickou hodinou.  

  • První vyučovací hodinu proběhne samotestování žáků antigenními testy značky Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) COVID-19 Self Test Operation Guide. Na samotestování bude dohlížet třídní učitel. Postup samotestování je popsán ve videu.
  • Školní jídelna začne vydávat obědy od 2. 9. 2021.  

Provoz školy se od 1. 9. 2021 řídí dokumenty:


Samotestování na Covid-19

Videonávod na samotestování


Distanční výuka

Od 26. 4. 2021 dále pokračují všechny ročníky v distanční výuce.

Skupinové konzultace

Od 27. 4. do 14. 5. 2021 budou probíhat ve škole předem domluvené skupinové konzultace žáků maturitních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků plus jeden vyučující v jedné skupině. (Homogenita skupin není vyžadována.)

  • Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáky dobrovolná.

Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. Žák se tedy může účastnit skupinové konzultace, pokud:

  • má absenci příznaků onemocněním COVID-19 a zároveň
  • podstoupil testování na onemocnění COVID-19 (ve škole), s výslovně vymezenými výjimkami.

Individuální konzultace

Nadále existuje možnost využití individuálních konzultací pro všechny žáky školy, a to v počtu jeden žák plus jeden vyučující při jedné konzultaci.

  • Účast na individuálních konzultacích je pro žáky dobrovolná.
  • Při účasti žáka na individuální konzultaci žák nemusí být ve škole testován na COVID-19 (za podmínky, že nevykazuje příznaky tohoto onemocnění)

Provoz školy

Škola je v provozu denně od 7.45 do 16.00 hodin.


S účinností od 25. 2. 2021 se všichni musí řídit mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN. Dokument s názvem Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vyzdvihuje nejdůležitější body pro žáky a zaměstnance naší školy.


Na základě opatření MŠMT obecné povahy (č. j.: MSMT-46545/2020-1) budou žákům výpisy z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/21 vydány do tří dnů po nástupu žáků na prezenční výuku. Žáci a rodiče jsou o výsledcích vzdělávání žáků informováni elektronickou formou prostřednictvím informačního systému Bakaláři, viz návod.


Informace k 20. 11. 2020 viz následující soubory.

Informace pro rodiče a žáky k 20. 11. 2020
Informace k provozu škol a školských zařízení
Opatření PES pro oblast školství


Od středy 18. 11. 2020 jsou na škole umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden vyučující). Konzultace proběhne pouze po předchozí domluvě žáka a pedagoga. Viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 (PDF).


Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, a opatření MŠMT č.j. MSMT-39185/2020-1 ze dne 8. 10. 2020 a podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena odlišnost v organizaci školního roku takto: dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.


Dne 12. 10. 2020 vyhlásila vláda ČR svým usnesením další krizová opatření platná od středy 14. 10. 2020 od 0.00 hod.

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření
Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19
Rozvrh třídy 1.E


Třída 2.E přechází od 13. 10. 2020 na distanční výuku z důvodu nařízené karantény. Covid-rozvrh hodin je umístěn na web stránkách školy. Přejeme všem co nejméně zdravotních komplikací. Vedení školy.

Rozvrh třídy 2.E


Od pátku 9. 10. a od pondělí 12. 10. 2020 vláda nařídila zpřísnění opatření v různých oblastech. Následující dokumenty přinášejí jejich přehledný souhrn. Výuky tříd nižšího stupně gymnázia se ovšem tato opatření nedotknou a výuka bude pokračovat jako dosud. Dovolujeme si Vás požádat, abyste zvážili možnost stažení aplikace eRouška, která by nám měla pomoci zjistit v co nejkratším termínu, zda jsme se ne/setkali s člověkem Covid-19 pozitivním. V dokumentech jsou k této aplikaci podrobné informace.

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19
Sbírka zákonů – opatření k 8. 10. 2020
Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020
Opatření – dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny
eRouška – průvodní dopis
eRouška – infografika
eRouška – leták


Distanční výuka je zavedena od 5. 10. do 18. 10. včetně. Související dokumenty následují.


Od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování ve třídách. Tato povinnost platí v souvislosti s nařízením ministerstva zdravotnictví o mimořádných opatřeních, která jsou shrnuta v následujících dokumentech.


Ministr zdravotnictví spolu s Odbornou společností praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (OSPDL ČLS JEP) a epidemiologickou pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví České republiky (PS EPID) vydali následující informace, doporučení a pokyny, podle kterých mají určené organizace (včetně škol) postupovat ode dne 15. 9. 2020.


Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních prostorách školy (jako např. chodby, záchody) bez ochranných prostředků dýchacích cest.
Níže zveřejňujeme informační materiály týkající se provozu školy v souvislosti s onemocněním COVID-19.