Informace k podání přihlášky na SŠ

Od 1. 1. 2024 je v platnosti účinnost nové legislativní úpravy přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří. 

Na nových webových stránkách pod záložkou PRO RODIČE A ŽÁKY naleznete podrobné informace potřebné k podání přihlášky na SŠ a také algoritmus pro umístění uchazečů na SŠ.

Nové webové stránky: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Informační systém bude spuštěn 15. ledna 2024, přihlášku bude možné podat od 1. února 2024.

Legislativní dokumenty, metodické materiály, tiskopis přihlášky a další informace naleznete na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné podat (elektronicky, osobně na sekretariát nebo poštou) do 20. února 2024.

Přihlášky prosím podávejte nejlépe elektronicky prostřednictvím informačního systému.

Příjem přihlášek k jednotné přijímací zkoušce (v podobě výpisu získaného z informačního systému nebo na tiskopisu) na sekretariátě školy:

  • ve dnech 1. 2. – 13. 2. v době 8.00–15.00 hodin nebo dle telefonické domluvy na tel. č. 733 674 257
  • ve dnech 14. 2. – 20. 2. v době 7.30–17.00 hodin.

Pro 1. kolo lze podat 3 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 nebo 3 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává další přihlášku/přihlášky. Pořadí škol musí být na všech přihláškách stejné.

Školní přijímací zkouška se na JGPT nekoná.

Požadované součásti přihlášky ke vzdělávání na JGPT

  • klasifikace za poslední 3 klasifikační období, ve kterých uchazeč plní/splnil povinnou školní docházku, uvedená a ověřená školou na přihlášce (tj. obě pololetí školního roku 2022/2023 a 1. pololetí školního roku 2023/2024);
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na JGPT není vyžadováno;
  • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka pro uchazeče s dočasnou ochranou.

Formuláře přihlášky k SŠ a povinných příloh