Netradiční mikuláš pro rodiče aneb Novinky ve škole

8. 12. 2023

Za okny už sice padla tma, ale do jídelny gymnázia ve středu 6. prosince dorazila více než stovka rodičů, aby si vyslechli, co nového se ve škole děje. Paní ředitelka všechny srdečně přivítala, nabídla rodičům domácí jablečný štrůdl s kávou a předala slovo koordinátorce školního parlamentu Mgr. Barboře Krejčové. Ta informovala o volbách do školního parlamentu a o jeho aktivitách, mezi něž patří schůzky členů parlamentu či organizace některých akcí, např. oslavy Halloweenu, mikulášská nadílka či vánoční volejbalový turnaj.

V následující části schůzky paní ředitelka hovořila o práci školního poradenského pracoviště (výchovná poradkyně, metodička prevence a psycholožka) a o projektech zacílených na duševní zdraví žáků (např. projekt Dny duševního zdraví).

Podrobněji se ředitelka školy věnovala kombinované výuce (kombinace prezenční a distanční výuky), kterou naše škola zavádí z důvodu naplňování Strategie 2030+, v níž je kladen důraz na to, aby žáci při výuce získávali nové kompetence pro život, např. rozvoj komunikačních dovedností, plánování, řešení problémových úkolů ad. Druhým důvodem pro zavedení tohoto typu výuky je rekonstrukce tzv. domečku plánovaná od 1. dubna 2024 do října 2025. Protože se škole sníží počet učeben, ve kterých se mohou žáci vzdělávat, je potřeba změnit organizaci výuky. Žáci se v průběhu 2. pololetí školního roku 2023/2024 a roku následujícího budou převážně vzdělávat prezenčně, jen 20 % výuky proběhne distančně (tzn. ve 2. pol. 2023/2024 budou mít třídy 1., 2. a 4. ročníku 2 týdny distanční výuky a třídy 3. ročníku 3 týdny; v dalším školním roce 2024/2025 bude mít každý ročník 4 týdny distanční výuky). Do distanční výuky nejsou zahrnuty třídy nižšího gymnázia (tj. 1. E a 2. E). Distanční výuka nepředstavuje volno pro žáky, ale zahrnuje především práci na projektech, zadaných úkolech, ale může být realizována také on-line vzděláváním. Zodpovědnost za vzdělávání je přeneseno na žáka, který si bude svou práci na zadaných úkolech plánovat, přistupovat k úkolům zodpovědně, ale zato bude mít možnost plnit úkoly v čase, který mu vyhovuje. Tým pedagogů bude určitě žáky v době distanční výuky podporovat formou konzultací či jinou odbornou pomocí, o kterou žák požádá.

Někteří rodiče měli z distanční výuky obavy, proto paní ředitelka zodpověděla také řadu jejich dotazů. Věříme, že jsme rodiče našimi argumenty přesvědčili nejen o nutnosti (z důvodu rekonstrukce gymnázia), ale také o smysluplnosti této nové organizace výuky.

V letošním školním roce pilotujeme nový předmět Jazyková laboratoř, který je zaměřen na kompetenční učení. Podrobné informace o obsahu a výstupech předmětu sdělila Mgr. Jaroslava Cvečková společně s kolegyněmi Mgr. Janou Myslikovjanovou a Mgr. Hanou Gardner, které tento předmět v tandemu vyučují. Tento nový předmět jsme vytvářeli v loňském školním roce v tzv. didaktických dílnách ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Slowikem, Ph.D., z Technické univerzity v Liberci. Koordinátorkou nového předmětu je Mgr. Taťána Mikulenková. Předmět jazyková laboratoř pracuje s obsahy a výstupy, které jsou vyčleněny z předmětu český jazyk a literatura a z 1. cizího jazyka (tj. ve 3. A a 3. B z angličtiny, ve 3. C z němčiny či v 5. E z francouzštiny). Žáci pracují ve skupinách a řeší problémový úkol na zadané téma, zdokonalují se v komunikaci, časovém managementu, učí se lídrovství, zodpovědnosti vůči druhým, využívají různé aplikace a programy, vyhledávají informace a ty kriticky hodnotí, jsou kreativní a zodpovědní za seberozvoj. Sdílejí své zkušenosti z týmové práce, hodnotí svůj pokrok a dávají zpětnou vazbu svým spolužákům. Učí se tak pracovat s chybou, sebehodnocením a vrstevnickým hodnocením. Vedle skupinového projektu, který zpravidla trvá 4–5 týdnů, žáci plní také své individuální výstupy (např. píšou úvahu, reportáž, formální dopis ad.). Výhodou Jazykové laboratoře je skutečnost, že žáci pracují nejen v českém jazyce, ale také v jejich prvním cizím jazyce a v těchto dvou jazycích vytvářejí jak skupinové výstupy (video, podcast, plakát, noviny ad.), tak i svou individuální práci. V letošním roce žáci zpracovali již dvě témata a výsledky jejich práce jsou obdivuhodné a přinášejí důkazy o učení a jejich pokroku.

V závěru schůzky paní ředitelka pozvala rodiče na vánoční koncert školního sboru, který se bude konat 21. prosince od 17 hod. v DK Poklad, a informovala o přípravě muzikálu ve třídě 2. E. V této souvislosti poprosila rodiče o sponzorský dar na zajištění těchto dvou akcí.

Děkujeme všem rodičům, kteří se schůzky účastnili, velice děkujeme za poskytnutý sponzorský dar a přejeme všem klidné vánoční svátky.

Jaroslava Cvečková

Související články


« zpět