Informace pro žáky 1. ročníku čtyřletého a šestiletého gymnázia, kteří zahájí vzdělávání od 1. 9. 2015

1. 9. 2015

Zahájení školního roku 2015/2016 se uskuteční v úterý 1. září 2015 v 8.00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Přehled tříd a rozmístění učeben bude vyvěšeno při vstupu do budovy školy.

Informační systém školy

Žáci, rodiče a zákonní zástupci nezletilých žáků mají přístup do informačního systému Bakaláři, v němž získají průběžné informace o prospěchu, absenci, rozvrhu hodin, aktuálních změnách v rozvrhu hodin, plánovaných školních akcích apod.

Do informačního systému je možné vstoupit přes webovou stránku školy www.jazgym.cz (odkaz Bakaláři – Informační systém) prostřednictvím přístupového jména a hesla, které obdrží žáci od svých třídních učitelů na počátku školního roku.

Studentské průkazy

Naše gymnázium zajišťuje pro své žáky studentské průkazy žáka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, které slouží jednak jako identifikace žáka a jednak umožňují v rámci školního elektronického systému evidenci docházky a stravování ve školní jídelně.

Na základě spolupráce naší školy se společností GTS ALIVE mohou tyto průkazy současně plnit i funkci ISIC (mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta, který umožňuje čerpání široké škály slev a výhod v oblasti kultury, sportu, cestování, ubytování, zábavy a jiných služeb).

Pokud žák nebude chtít využívat služby ISIC, vyřídí si pouze studentský průkaz.

  • Cena studentského průkazu činí 150,– Kč.
  • ​Cena studentského průkazu s funkcí ISIC činí 260,– Kč.

Průkaz bude mít platnost studentského průkazu po celou dobu vzdělávání žáka na naší škole. Jako ISIC bude platit do konce r. 2016, ale žáci budou mít možnost prostřednictvím školy prodloužit jeho platnost o další kalendářní rok zakoupením tzv. validační známky za 150,– Kč. Cena ISIC v běžné distribuci činí 300,– Kč na každý rok.

Další potřebné informace včetně způsobu platby za studentský průkaz obdrží žáci na počátku školního roku od třídního učitele. Studentské průkazy (včetně fotografie žáka) zajistí škola.

Učebnice

Žáci čtyřletého gymnázia si učebnice, pracovní sešity a sešity pořizují na vlastní náklady.

Žákům šestiletého gymnázia budou v 1. a 2. ročníku vzdělávání učebnice zapůjčeny školou. Zakoupí si pouze pracovní sešity a sešity. S ohledem na charakter učebnic pro výuku cizích jazyků (doplňovací cvičení, křížovky apod.) a na jejich potřebu pro opakování v průběhu celého vzdělávání doporučujeme žákům, aby si na své náklady pořídili i jazykové učebnice.

Konkrétní požadavky na učebnice budou žákům sděleny jednotlivými vyučujícími v první dekádě měsíce září. Po dohodě bude možné učebnice objednat i hromadně ve škole.

Adaptačně vzdělávací kurzy

V souladu se ŠVP pro čtyřleté a šestileté gymnázium, který vychází z RVP pro gymnázia, je součástí učebního plánu pro 1. ročník adaptačně vzdělávací kurz, jehož náplní je mimo jiné část vzdělávacího obsahu předmětu výchova ke zdraví.

Adaptačně vzdělávací kurzy pro čtyřleté gymnázium se uskuteční v termínech

  • pondělí 7. 9. – středa 9. 9. 2015 pro třídy 3. E a 1. A
  • pondělí 14. 9. – středa 16. 9. 2015 pro třídy 1. B a 1. C

Ubytování: horská chata Mečová na Horní Bečvě (snídaně, oběd, svačina, večeře)
Doprava: autobusem
Předpokládaná cena: 1 200,– Kč

Adaptačně vzdělávací kurz pro šestileté gymnázium se uskuteční v termínu

  • úterý 22. 9. – středa 23. 9. 2015

Ubytování: Penzion Setina, Pustá Polom (plná penze)
Doprava: tramvaj, pěšky
Předpokládaná cena: 600,– Kč

Podrobné informace o adaptačních kurzech i způsobu úhrady obdrží žáci na začátku školního roku.

Stravování ve školní jídelně

Na základě přihlášky ke stravování mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně s výdejnou stravy, která je umístěna v přízemí budovy gymnázia a kterou provozuje Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942.

Nejpozději do 20. srpna 2015 obdrží žák e-mailem (příp. poštou) přihlašovací jméno a heslo do elektronického systému stravování, do něhož může vstoupit přes webovou stránku školy www.jazgym.cz (odkaz Stravování). Prostřednictvím tohoto systému se obědy jednak platí, jednak přihlašují a odhlašují.

Placení obědů

Po vstupu do systému stravování v odkazu „nastavení“ zjistíte číslo účtu školní jídelny a svůj variabilní symbol, jehož uvedení je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby. Na zmíněné číslo účtu zašlete potřebný finanční obnos (jednorázově nebo trvalým příkazem); cena 1 dotovaného oběda pro žáky do 15 let činí 27,– Kč, pro ostatní žáky 29,– Kč. Zařazení do vyšší věkové kategorie je dáno dovršením věku 15 let v daném školním roce. Upozorňujeme, že z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců školní jídelny je možné posílat peníze na stravování ve školní jídelně až po 20. srpnu 2015.

Objednávání obědů

Obědy se objednávají rovněž prostřednictvím systému stravování. Objednávat obědy je možné až po připsání kreditu. K dispozici je aktuální jídelníček, ve dnech úterý, středa a čtvrtek je zpravidla možnost výběru ze dvou jídel. Objednávání nebo odhlašování obědů se provádí nejpozději pracovní den předem do 14.00 hod.; odhlásit oběd na pondělí je možné i ráno v době od 7.00 do 8.00 hod. telefonicky na tel. č. 596 925 474. Objednávání obědů na měsíc září bude možné od 25. 8. 2015.

Upozornění

Podle § 122 odst. 2 školského zákona poskytuje škola svým žákům hmotné zabezpečení, které mimo jiné zahrnuje „dotované“ školní stravování výhradně po dobu jejich pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (podle § 4 odst. 9 vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování), se za pobyt ve škole považuje. Na tzv. „dotovaný“ oběd mají proto žáci právo pouze první den své nepřítomnosti ve škole. S odkazem na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při více než jednodenní absenci žáka obědy neodhlásíte, bude Vám doúčtován rozdíl v ceně dotovaného a nedotovaného oběda, který činí 25,– Kč za jeden oběd.

Související články


« zpět