Informace pro žáky 1. ročníku čtyřletého a šestiletého gymnázia, kteří zahájí vzdělávání od 4. 9. 2017

21. 6. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Přehled tříd a rozmístění učeben bude vyvěšeno při vstupu do budovy školy.

Informační systém školy

Žáci, rodiče a zákonní zástupci nezletilých žáků budou mít přístup do informačního systému Bakalář, v němž získají průběžné informace o prospěchu, absenci, rozvrhu hodin, aktuálních změnách v rozvrhu hodin, plánovaných školních akcích apod.

Do informačního systému je možné vstoupit přes webovou stránku školy jazgym.cz (odkaz Bakaláři – Informační systém), popř. přímo zadáním adresy bakalari.jazgym.cz, prostřednictvím přístupového jména a hesla, které získají rodiče i žáci na počátku školního roku prostřednictvím informačního systému Bakalář.

Studentské průkazy

Naše gymnázium zajišťuje pro své žáky studentské průkazy žáka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, které slouží jednak jako identifikace žáka a jednak umožňují v rámci školního elektronického systému evidenci docházky a stravování ve školní jídelně.

Na základě spolupráce naší školy se spol. GTS ALIVE mohou tyto průkazy současně plnit i funkci ISIC (mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta, který umožňuje čerpání široké škály slev a výhod v oblasti kultury, sportu, cestování, ubytování, zábavy a jiných služeb).

Pokud žák nebude chtít využívat služby ISIC, vyřídí si pouze studentský průkaz. Cena studentského průkazu činí 150,– Kč. Cena studentského průkazu s funkcí ISIC činí 290,– Kč.

Průkaz bude mít platnost studentského průkazu po celou dobu vzdělávání žáka na naší škole. Jako ISIC bude platit do konce r. 2018, ale žáci budou mít možnost prostřednictvím školy prodloužit jeho platnost o další kalendářní rok zakoupením tzv. validační známky za 180,– Kč. (Cena ISIC v běžné distribuci je mnohem vyšší.)

Další potřebné informace včetně způsobu platby za studentský průkaz obdrží žáci na počátku školního roku od třídního učitele. Studentské průkazy (včetně fotografie žáka) zajistí škola.

Učebnice

Žáci čtyřletého gymnázia si učebnice, pracovní sešity a sešity pořizují na vlastní náklady.

Žákům šestiletého gymnázia budou v 1. a 2. ročníku vzdělávání učebnice zapůjčeny školou. Zakoupí si pouze pracovní sešity a sešity. S ohledem na charakter učebnic pro výuku cizích jazyků (doplňovací cvičení, křížovky apod.) a na jejich potřebu pro opakování v průběhu celého vzdělávání doporučujeme žákům, aby si na své náklady pořídili i jazykové učebnice.

Konkrétní požadavky na učebnice budou žákům sděleny jednotlivými vyučujícími v první dekádě měsíce září. Po dohodě bude možné učebnice objednat i hromadně prostřednictvím školy, které je zejména v případě jazykových učebnic poskytnuta množstevní sleva.

Stravování ve školní jídelně

Na základě podané přihlášky ke stravování mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně s výdejnou stravy, která je umístěna v přízemí budovy gymnázia a kterou provozuje Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942. Tiskopis přihlášky obdrží žáci na počátku škol. roku.

Na informativní schůzce dne 21. 6. 2017 osobně nebo do konce června 2017 obdrží zákonný zástupce e-mailem (příp. poštou) přihlašovací jméno a heslo do elektronického systému stravování, do něhož může vstoupit přes webovou stránku školy jazgym.cz (odkaz Stravování), popř. přímo zadáním adresy jidelna.jazgym.cz. Prostřednictvím tohoto systému se obědy jednak platí, jednak přihlašují a odhlašují.

Placení obědů

Po vstupu do systému stravování v odkaze „nastavení“ zjistíte číslo účtu školní jídelny a svůj variabilní symbol, jehož uvedení je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby. Na zmíněné číslo účtu zašlete potřebný finanční obnos (jednorázově nebo trvalým příkazem); cena 1 dotovaného oběda pro žáky do 15 let činí 27 Kč, pro ostatní žáky 29 Kč. (Zařazení do vyšší věkové kategorie je dáno dovršením věku 15 let v daném školním roce.) Upozorňujeme, že z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců školní jídelny je možné posílat peníze na stravování ve školní jídelně až po 21. srpnu 2017.

Objednávání obědů

Obědy se objednávají rovněž prostřednictvím systému stravování. Objednávat obědy je možné až po připsání kreditu. K dispozici je aktuální jídelníček, ve dnech úterý, středa a čtvrtek je zpravidla možnost výběru ze dvou jídel. Objednávání obědů na měsíc září bude možné od 28. 8. 2017.

Objednávání nebo odhlašování obědů se provádí nejpozději pracovní den předem do 14.00 hod.; odhlásit oběd na pondělí je možné i ráno v době od 7.00 do 8.00 hod. telefonicky na tel. č. 596 925 474.

Upozornění

Podle § 122 odst. 2 školského zákona poskytuje škola svým žákům hmotné zabezpečení, které mimo jiné zahrnuje „dotované“ školní stravování výhradně po dobu jejich pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (podle § 4 odst. 9 vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování), se za pobyt ve škole považuje. Na tzv. „dotovaný“ oběd mají proto žáci právo pouze první den své nepřítomnosti ve škole. S odkazem na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při více než jednodenní absenci žáka obědy neodhlásíte, bude Vám doúčtován rozdíl v ceně dotovaného a nedotovaného oběda do výše 58 Kč za jeden oběd.

Spolek rodičů a přátel Jazykového gymnázia Pavla Tigrida

Naše škola od svého založení spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel gymnázia, jehož hlavní činností je poskytovat aktivní pomoc při realizaci školního vzdělávacího programu. Tato pomoc je zaměřena zejména na poskytnutí finančních příspěvků na technické dovybavení školy a na zájmové, kulturní a odborné činnosti žáků spojené s výchovně vzdělávacím procesem.

Mezi ty nejdůležitější akce dotované v uplynulém školním roce patřily např.

 • dopolední předplatné v Divadle Aréna a divadelní představení v Divadle loutek,
 • nákup knih, časopisů, DVD atd. pro školní knihovnu,
 • příspěvek na ceny – školní kola olympiád a soutěží,
 • úhrada cestovného, účastnických poplatků apod. studentům, kteří reprezentovali školu v okresních, krajských a republikových kolech soutěží a olympiád, příp. i v zahraničí (studentské konference atd.),
 • příspěvek na materiál a drobné ceny v soutěžích (adaptačně – vzdělávací kurzy, zimní a letní sportovní kurz),
 • příspěvek na Ples maturantů (pronájem sálu, hudba apod.),
 • příspěvek na občerstvení u maturit
 • ocenění žáků úspěšně reprezentujících školu atd.

Spolek získává finanční prostředky zejména z členských příspěvků od rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků (příp. z finančních darů nebo výnosů svých nevýdělečných činností).

Doporučený příspěvek na žáka 1. ročníku je 1200,– Kč na celou dobu studia. Rodiče žáků v dalších ročnících mohou rovněž dobrovolně přispět libovolnou částkou.

Úhradu lze provést poštovní poukázkou (kterou žák obdrží na požádání u třídního učitele) nebo bankovním převodem na účet SRPG:

 • číslo účtu: 169331374/0300
 • variabilní symbol: část rodného čísla žáka před lomítkem (6 znaků)
 • zpráva pro příjemce: třída – jméno a příjmení žáka – příspěvek SRPG (např. 1. A – Jan Novák – příspěvek SRPG)

Funkci předsedy SRPG v současné době vykonává Jiří Koziorek (jiri.koziorek@vsb.cz).

Členové výboru SRPG by přivítali, kdyby byl výbor doplněn o zástupce z řad rodičů žáků prvních ročníků.

Adaptačně vzdělávací kurzy

V souladu s ŠVP pro čtyřleté a šestileté gymnázium, který vychází z RVPG pro gymnázia, je součástí učebního plánu pro 1. ročník adaptačně vzdělávací kurz, jehož náplní je mimo jiné část vzdělávacího obsahu předmětu výchova ke zdraví.

Adaptačně vzdělávací kurzy pro čtyřleté gymnázium

Adaptačně vzdělávací kurzy pro čtyřleté gymnázium se uskuteční v termínech

 • pondělí 18. 9. – středa 20. 9. 2017 (pro třídy 1. A a 1. B),
 • středa 6. 9. – pátek 8. 9. 2017 (pro třídy 1. C a 3. E).

Ubytování: horská chata Mečová na Horní Bečvě (snídaně, oběd, svačina, večeře)
Doprava: autobusem
Předpokládaná cena: 1200,– Kč

Adaptačně vzdělávací kurz pro šestileté gymnázium

Adaptačně vzdělávací kurz pro šestileté gymnázium se uskuteční v termínu

 • pondělí 4. 9. – úterý 5. 9. 2017

Ubytování: Penzion Setina, Pustá Polom
Doprava: tramvají, pěšky
Předpokládaná cena: 600,– Kč

Podrobné informace o adaptačních kurzech i způsobu úhrady obdrží žáci na začátku školního roku.

« zpět