Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení (včetně náhradního termínu)

Poučení

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve čtvrtek 20. května 2021 v době od 9.00 do 12.00 hodin, po předchozí telefonické domluvě na tel. 596 912 198, kl. 121 nebo 733 672 680 u zástupců ředitelky školy.

Podle ustanovení § 60e odst. 1 školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze nepřijatým uchazečům.

Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí budou zaslána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 23 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Rozhodnutí si z epidemiologických důvodů nelze osobně vyzvednout ve škole.

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat prostřednictvím ředitelství školy, které napadené rozhodnutí vydalo, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, ne dříve.

Vzor odvolání

Zápisový lístek

Úmysl uchazeče vzdělávat se na našem gymnáziu potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (§ 60g odst. 6 školského zákona), tj. do čtvrtka 3. června 2021. Zápisový lístek musí být podepsán jak uchazečem, tak zákonným zástupcem.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů přijatých současně i na jinou střední školu, aby nám své rozhodnutí, že si pro studium zvolili jinou školu než naši, sdělili v co nejkratší lhůtě e-mailem na adresu info@jazgym.cz, abychom tak mohli na uvolněné místo přijmout uchazeče, kteří v přijímacím řízení rovněž uspěli, ale pro velký počet uchazečů nebyli přijati.

Novela školského zákona neumožňuje vzít zápisový lístek zpět. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde uspěl ve svém odvolání proti nepřijetí nebo byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na SŠ po konání zkoušky v náhradním termínu. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí.

V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás dále upozorňujeme, že jako účastník správního řízení máte možnost po celou dobu trvání prvního kola přijímacího řízení nahlédnout do spisu, seznámit se s podklady přijímacího řízení, popř. se k němu vyjádřit, a to konkrétně každé pondělí a středu v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. v kanceláři zástupců ředitelky.

Mgr. Jaroslava Cvečková