Vyhlášení přijímacího řízení do gymnaziálních oborů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, zastoupené ředitelkou Ing. Monikou Kocháňovou v souladu se:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kterým se stanoví organizace přijímacího řízení,
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • opatřením obecné povahy č. j. MŠMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021,
 • vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2,
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

vyhlašuje pro absolventy 7. a 9. tříd základních škol ve školním roce 2020/2021 přijímací řízení do

 • 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné v denní formě vzdělávání
 • 1. ročníku šestiletého gymnázia, obor 79-41-K/61 Gymnázium – všeobecné v denní formě vzdělávání

pro školní rok 2021/2022 formou povinné jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, a to v souladu s § 60 odst. 5 školského zákona. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Šestiletý obor 79-41-K/61 Gymnázium – všeobecné vzdělání pro žáky 7. tříd základních škol

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 uchazečů s prvním cizím jazykem francouzským (2. cizí jazyk – jazyk anglický).

Kritéria přijímacího řízení pro 6letý obor gymnázia (PDF)

Řádné termíny pro konání 1. kola přijímacího řízení (§ 60c odst. 1 školského zákona) byly opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 15. 3. 2021 změněny na:

 • středa 5. května 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí,
 • čtvrtek 6. května 2021 – ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to:

 • středa 2. června 2021 – náhradní termín za 1. termín,
 • čtvrtek 3. června 2021 – náhradní termín za 2. termín.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky pro uchazeče o šestileté studium v rozsahu učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání (§ 60b odst. 1 školského zákona a § 4 odst. 2b) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – šestileté studium (§ 60 až § 61 školského zákona).

Uchazeč, který k přihlášce ke vzdělávání přiloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (dle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb.), vykoná tuto zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (§ 60b odst. 4 školského zákona).

Podmínky přijímacího řízení u cizinců se řídí § 20 odst. 4) školského zákona.

Čtyřletý obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělání pro žáky 9. tříd základních škol (a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 školského zákona))

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90, z toho

 • 60 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem anglickým,
 • 30 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem německým.

Žáci s profilovým jazykem anglickým si jako druhý cizí jazyk volí z nabídky němčina, francouzština, španělština a ruština. Podmínkou pro otevření jazykové skupiny je minimálně 8 žáků. Žáci s profilovým jazykem německým mají druhý cizí jazyk angličtinu.

Volbu profilového jazyka i druhého cizího jazyka včetně alternativního řešení zaznamenají uchazeči do připraveného formuláře Volba kombinace cizích jazyků, který odevzdají společně s přihláškou ke vzdělávání, příp. před konáním přijímací zkoušky. O zvoleném pořadí prvních (profilových) cizích jazyků rozhodne následně lepší bodové hodnocení v rámci celkového pořadí úspěšnosti uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení pro 4letý obor gymnázia (PDF)

Řádné termíny pro konání 1. kola přijímacího řízení (§ 60c odst. 1 školského zákona) byly opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 15. 3. 2021 změněny na:

 • pondělí 3. května 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí,
 • úterý 4. května 2021 – ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to:

 • středa 2. června 2021 – náhradní termín za 1. termín,
 • čtvrtek 3. června 2021 – náhradní termín za 2. termín.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky pro uchazeče o čtyřleté studium v rozsahu učiva celého rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (§ 60b odst. 1 školského zákona a § 4 odst. 2c) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 až § 61 školského zákona).

Uchazeč, který k přihlášce ke vzdělávání přiloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (dle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb.), vykoná tuto zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (§ 60b odst. 4 školského zákona).

Podmínky přijímacího řízení u cizinců se řídí § 20 odst. 4 školského zákona.

V souladu s Opatřením obecné povahy ze dne 5. ledna 2021 vydaným MŠMT pod č.j. MSMT-43073/2020-3 může ředitelka školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do čtyřletého studijního oboru nebo do šestiletého studijního oboru je menší nebo roven než ředitelkou vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru a formy vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek budou zpracovány centrálně (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Nejpozději 19. května 2021 budou škole zpřístupněny lepší výsledky z jednotných testů z prvního a druhého termínu, které se, v souladu s § 60d odst. 2, zohledňují v celkovém hodnocení uchazeče v přijímacím řízení.

Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději 19. května 2021. Ředitel školy následně zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení včetně kritérií hodnocení přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání výsledků jednotných testů Centrem škole, respektive do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu bude v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pod přiděleným kódem uchazeče, a to dvojí formou:

 • na vstupních dveřích Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba,
 • na webových stránkách školy,

a to nejdříve ve čtvrtek 20. května 2021 ve 12 hod.

Poučení

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve čtvrtek 20. května 2021 v době od 7.00 do 12.00 hodin.

Podle ustanovení § 60e odst. 1 školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze nepřijatým uchazečům.

Potvrdit svůj zájem studovat na Jazykovém gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. do 3. června 2021 pro čtyřletý obor a šestiletý obor.

Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Ing. Monika Kocháňová
ředitelka JGPT