Přihláška ke studiu

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) do 1. března 2023.

Příjem přihlášek k jednotné přijímací zkoušce na sekretariátě školy:

  • ve dnech 1. 2. – 10. 2. v době 8.00–15.00 hodin nebo dle telefonické domluvy na tel. č. 733 674 257
  • ve dnech 13. 2. – 1. 3. v době 7.30–17.00 hodin.

Pro 1. kolo lze podat 2 přihlášky (na 2 školy nebo 2 obory na 1 škole, pokud má více oborů). Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Přihlášku lze vyplnit a okopírovat, obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče stvrdí podpisem a základní škola (víceleté gymnázium) potvrdí výpis klasifikace podpisem a otiskem razítka.

Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné.

Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, ve kterém termínu bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Termíny zkoušek se nevyplňují, jsou pevně stanoveny MŠMT.

Školní přijímací zkouška se na JGPT nekoná.

Požadované součásti přihlášky ke vzdělávání na JGPT

  • klasifikace za poslední 3 klasifikační období, ve kterých uchazeč plní/splnil povinnou školní docházku, uvedená a ověřená školou na přihlášce (tj. obě pololetí školního roku 2021/2022 a 1. pololetí školního roku 2022/2023);
    v případě, že klasifikace není uvedena a ověřena školou na přihlášce, je nutné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení;
  • volbu kombinace cizích jazyků, ve které žáci 9. tříd, kteří podávají přihlášku do čtyřletého oboru, vyznačí volbu profilového jazyka i druhého cizího jazyka včetně alternativního řešení. O zvoleném pořadí cizích jazyků (JA/JN) rozhodne následně lepší bodové hodnocení v rámci celkového  pořadí úspěšnosti uchazečů (viz vyhlášení přijímacího řízení). (Uchazeči hlásící se do oboru s profilovým jazykem anglickým si jako druhý cizí jazyk volí z nabídky němčina, francouzština, španělština a ruština. Podmínkou pro otevření jazykové skupiny je minimálně 15 žáků. Žáci  s profilovým jazykem německým mají  druhý cizí jazyk angličtinu.);
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na JGPT NENÍ VYŽADOVÁNO.

Formulář přihlášky k SŠ obdrží žáci na svých ZŠ, případně si jej můžete stáhnout z našich stránek (k elektronickému vyplnění a oboustrannému vytištění).