Bilingvní a cizojazyčná výuka

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě se již po několikáté ve školním roce 2019/2020 zapojilo do programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách vyhlášeného statutárním městem Ostrava. V rámci tohoto programu je škole každoročně poskytnuta neinvestiční dotace, která významným způsobem podpoří výuku cizích jazyků na našem gymnáziu. Finanční prostředky z „Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO“ byly použity na pořízení učebních pomůcek – cizojazyčných učebnic pro bilingvní výuku francouzštiny, a na úhradu části poplatku za mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku žáka SŠ na úrovni B2 a vyšší podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který si hradili žáci.
Část finančních prostředků byla použita na úhradu nákladů zpracovatele projektu a na odměny učitelů, kteří realizovali bilingvní výuku (francouzský dějepis, francouzský zeměpis, hudební výchova ve francouzštině) a výuku seminářů zaměřených na přípravu žáků na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky na úrovní B2 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jedná se o semináře připravující žáky na jazykové zkoušky z francouzštiny (DELF scolaire, DALF), z německého jazyka (Deutsches Sprachdiplom II – DSD II) a také z anglického jazyka (FCE, CAE). Finanční prostředky jsou vždy plně využity v souladu s účelem poskytnuté dotace.
Kromě běžné výuky učitelé cizích jazyků propagují jazykovou výuku na našem gymnáziu formou prezentací, workshopů, prostřednictvím vlastních jazykových projektů či soutěží na základních školách. Na recipročních pobytech žáků „francouzských“ tříd na partnerské škole v Limoges nebo na zahraničních jazykových zájezdech v Anglii, Německu či Rakousku reprezentují zvláště Ostravu a Moravskoslezský kraj a také Českou republiku.
Bilingvní výuka francouzského jazyka umožnila žákům gymnázia zapojit se do mezinárodních projektů, např. do projektu Et si on parlait d’Europe! (A co takhle se bavit o Evropě!), který získal národní certifikát Quality Label, jenž je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe.
Vyučující francouzského jazyka se ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Ostravě podílejí na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z francouzštiny (DELF scolaire) na úrovni A1–C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2019/2020 vykonalo tuto zkoušku celkem 29 žáků, a to 7 žáků nižšího gymnázia na úrovni A1 a A2 a 22 žáků na úrovni B1–C2.
Díky vynikajícím znalostem anglického jazyka žáci realizují projekt Erasmus+, partnerství škol, s názvem The same or different?, jehož cílem je zvýšit informovanost o kulturách partnerů a jejich národním dědictví či zabývat se rozmanitostí kultur členů EU v souvislosti s globalizací Evropy. Partnery našeho gymnázia jsou školy z Rumunska a Polska.
Učitelé anglického jazyka v průběhu studia a v seminářích FCE a CAE připravují žáky k mezinárodním jazykovým zkouškám (FCE, CAE, CPE). V letošním roce jazykovou zkoušku úspěšně složilo 79 žáků, z toho 10 žáků na úrovni B1 (PET), 37 žáků na úrovni B2 (FCE), 28 žáků na úrovni C1 (CAE) a 4 žáci dokonce uspěli na úrovni C2 (CPE). Celkem složilo mezinárodní jazykovou zkoušku 125 žáků.
Žáci německého jazyka pak byli německým partnerem Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH přizváni do projektu Erasmus+ Faces of Europe.
Učitelé německého jazyka, včetně rodilého mluvčího, se významným způsobem podíleli na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z německého jazyka (DSD II) na úrovni B2–C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2019/2020 složilo tuto náročnou zkoušku 17 našich žáků, z nichž 6 dosáhlo úrovně C1 SERRJ.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou dotaci, díky které se nám daří rozvíjet cizojazyčnou a bilingvní výuku na naší škole.
Mgr. Jaroslava Cvečková