Bilingvní a cizojazyčná výuka

Ve školním roce 2020/2021 byla Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida poskytnuta statutárním městem Ostrava neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO v celkové výši 373 tis. Kč pro období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021. Větší část finančních prostředků byla použita na odměny učitelů, kteří realizovali bilingvní výuku (francouzský dějepis, francouzský zeměpis, Hv ve francouzštině) a na nákup notebooků, které vyučující výše uvedených předmětů využili k distanční výuce v letošním „covidovém“ školním roce. Dále byla dotace využita na pořízení učebních pomůcek – cizojazyčných učebnic pro bilingvní výuku francouzštiny, a na úhradu části poplatku za mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku žáka SŠ na úrovni B2 a vyšší podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který si hradili žáci.

Kromě běžné výuky učitelé cizích jazyků propagují jazykovou výuku na našem gymnáziu formou prezentací, workshopů, prostřednictvím vlastních jazykových projektů či soutěží na základních školách. Na recipročních pobytech žáků „francouzských“ tříd na partnerské škole v Limoges nebo na zahraničních jazykových zájezdech v Anglii, Německu či Rakousku reprezentují zvláště Ostravu a Moravskoslezský kraj a také Českou republiku.

Vyučující francouzského jazyka se ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Ostravě podílejí na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z francouzštiny (DELF scolaire) na úrovni A1 – C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2020/2021 vykonalo tuto zkoušku celkem 6 žáků, a to 2 žáci na úrovni B1, 3 žáci na úrovni B2 a jeden žák na úrovni C1.

Díky vysoké úrovni výuky francouzského jazyka se naši žáci i letos účastnili olympiády ve fr. jazyce, kde v krajském kole obsadili 1. a 2. místo, a v národním kole se lepší z nich umístil na 5 místě. Účastnili jsme se i překladatelské soutěže Filosofické fakulty Ostravské univerzity.

Ke Dni Frankofonie jsme uspořádali mezinárodní výtvarnou soutěž u příležitosti výročí narození autora La Fontainových bajek. Soutěže se zúčastnilo až 600 žáků z různých koutů naší země a také ze spřátelené školy ve francouzském Limoges. Slavnostní předávání cen proběhlo online a zúčastnil se ho i Rada pro kulturu a spolupráci velvyslanectví Francie v České republice a ředitel Francouzského institutu v Praze pan Luc Lévy a také atašé pro francouzský jazyk paní Hélène Buisson z Francouzského institutu v Praze.

Žákyně 4. ročníku šestiletého – francouzského oboru se zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže Concours des Jeunes Plumes francophones 2021 a v konkurenci 140 účastníků ze všech koutů světa se umístila ve své kategorii 16-18 let na skvělém 2. místě. Soutěž se pořádá již 60 let a tento rok byla organizována jednou z největších humanitárních organizací Mezinárodním frankofonním centrem Lions Clubs de France. Tato organizace má za úkol rozvíjet a předávat humanistické ideály, které představuje francouzský jazyk a samotná frankofonie, podporovat přátelství a mír mezi národy. V letošním roce měli studenti napsat dopis svému příteli na téma altruismus. Dvanáct hodnotitelů vybralo ve své kategorii právě studentku Evropské sekce (francouzského zaměření) Jazykového gymnázia P. Tigrida. Při slavnostním předávání 20. března, letos online, tak zazněla hymna České republiky a byla krátce představena práce naší studentky i naše země.

Na letní pracovní stáže do francouzské Bretaně koncem června odletělo 8 našich žáků. Ti stráví celé prázdniny ve francouzském prostředí a budou pomáhat v městských informačních centrech, půjčovně koloběžek, v kempech, v restauracích atd. Zde si budou vylepšovat své jazykové kompetence a zároveň si vyzkouší, jaké je to být delší dobu bez přímého kontaktu se svou nejbližší rodinou. Ze zkušenosti víme, že se žáci z těchto stáží vracejí s větším sebevědomím, co se týká ovládání francouzštiny, a také co se týká samostatnosti.

V oblasti francouzského jazyka dosáhly 4 z našich žákyň na studium v zahraničí. Jedna žákyně byla na základě úspěšného výběrového řízení přijata do programu „Rok ve Francii“, další byla přijata ke studiu v lyceu ve francouzském městě Annecy. Dvě žákyně posledního ročníku, a nyní tedy již naše absolventky, byly přijaty na prestižní univerzitu SciencesPo ve francouzském Dijonu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že finanční podpora výuky především francouzského jazyka ze strany Statutárního města Ostrava je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá v podpoře učitelů francouzského jazyka, v podpoře žáků a aktivit, které pro žáky připravujeme nebo pro které žáky připravujeme. Touto cestou bychom chtěli poděkovat statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou dotaci, díky které se nám daří rozvíjet cizojazyčnou a bilingvní výuku na naší škole.

Ing. Monika Kocháňová, ředitelka
e-mail: kochanovam@jazgym.cz
tel. 596 910 081, mobil 734 412 664